Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne:

1.1      Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:

a)         zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.lesmoutonsbags.com umów sprzedaży  i określa zasady wykonywania tych umów.

b)         dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera.

c)         świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

1.2      Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny  www.lesmoutonsbags.com   Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.

1.3      Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest przedsiębiorstwo TREK s.c. Michał Kowalczuk i Zbigniew Miszczyk, z siedzibą w Krakowie, 30-437 ul. Miodońskiego 13, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 122507204, NIP: 6793080214

1.4      Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres  e-mail office@lesmoutonsbags.com natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

Les Moutons Bags ul. Ludna 11/61, 00-413 Warszawa

1.5      Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6      W celu skutecznego złożenia zamówienia w sklepie koniecznym jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

1.7      Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.

1.8      Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest przedsiębiorstwo:

TREK s.c. Michał Kowalczuk i Zbigniew Miszczyk, z siedzibą w Krakowie, 30-437 ul. Miodońskiego 13, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 122507204, NIP: 6793080214

1.9.  W celu złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1      W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.2     Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. 

2.3     Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.3.1.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.3.2.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie wyrażenia zgody przez klienta sklepu na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

2.3.3.    Umowy o świadczenie Usługi Newsletter w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.4.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.4.1.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (wypowiedzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1.   Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy office@lesmoutonsbags.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2.4.1.2.   Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2.  Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1.    Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a)         złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego;

b)        złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;

3.2.     W przypadku wyboru zakupów za pośrednictwem formularza, po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „zamówienie z obowiązkiem zapłaty. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

3.3      W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres office@lesmoutonsbags.com Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

3.3.1.    W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

3.4.     W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.  

3.5.     Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

3.6.     Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”

3.6.1.    Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje przestaję go wiązać.

3.6.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

3.11.   Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.12.   Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00-15.00

3.10.   Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a TREK s.c. Michał Kowalczuk i Zbigniew Miszczyk, z siedzibą w Krakowie, 30-437 ul. Miodońskiego 13, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 122507204, NIP: 6793080214

3.11.   Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.6 Regulaminu.

3.12.   Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1     Płatność

4.1.1.    Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2.    Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3.   Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie bezgotówkowej :

- płatność przelewem na rachunek sklepu;

- płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest Blue Media (Płatności Shoplo),

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Płatności obsługiwane przez Blue Media

Dostępne formy płatności:  - Visa - Visa Electron  - MasterCard  - MasterCard Electronic - Maestro

4.1.3.b  Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

4.1.4.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2.    Wysyłka towarów

4.2.1.    Zamówienia złożone  przez klientów E-sklepu kompletowane są przez obsługę sklepu w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 6 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

4.2.2.    W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.5 niniejszego regulaminu).

4.2.3.    Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

4.2.4.    Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

  4.3.    Odbiór towarów

4.3.1.    Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2.      W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.    Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4.    W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 5 Dane osobowe

5.1.     Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym 

5.2.   Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo TREK s.c. Michał Kowalczuk i Zbigniew Miszczyk, z siedzibą w Krakowie, 30-437 ul. Miodońskiego 13, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 122507204, NIP: 6793080214

5.3.     Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.4.     Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

5.5.     Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych mailowo na adres office@lesmoutonsbags.com

§ 6 Reklamacje

6.1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

Les Moutons Bags ul. Ludna 11/61, 00-413 Warszawa

6.1.3.    Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie (pobierz formularz) lub za pomocą wiadomości e-mail na adres office@lesmoutonsbags.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.4.    W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego (pobierz formularz) udostępnianego przez Sprzedawcę. 

6.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy 

6.2.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy office@lesmoutonsbags.com, bądź listownie na adres biura 

Les Moutons Bags ul. Ludna 11/61, 00-413 Warszawa

6.2.2.    W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3.    Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu zwrotu (pobierz formularz) w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Les Moutons Bags ul. Ludna 11/61, 00-413 Warszawa

            lub mailowo na adres: office@lesmoutonsbags.com

7.2.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3.     Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4.     W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5.     Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7.6.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7.9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej; 

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7.10.     Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Kody promocyjne

8.1.       Sprzedawca okresowo udostępnia klientom sklepu www.lesmoutonsbags.com możliwość skorzystania z kodów promocyjnych, uprawniających do zakupu produktów oferowanych przez Sklep za ceny niższe niż podane.

8.2.       Informacje o kodach promocyjnych są wysyłane do klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto informację o kuponach rabatowych mogą być udostępniane na stronach sklepu.

8.3.       Każdy kod promocyjny podlega odmiennym warunkom użytkowania, określonych każdorazowo w informacji dotyczącej właściwego kodu.

8.4.       Kody promocyjne nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i specjalnymi ofertami.

8.5.       Aby móc skorzystać z kodu promocyjnego, należy go wpisać podczas składania zamówienia. Prawidłowe wpisanie kodu promocyjnego, polega na jego przepisaniu w odpowiednie miejscu przy użyciu dużych liter oraz bez stosowania spacji. 

8.6.       W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego z sprzedawcą pod adresem:  office@lesmoutonsbags.com

§ 9 Informacje dodatkowe

9.1.       Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu www.le-petit-trou.com spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

9.1.1.   Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

9.1.2.    Przeglądarka internetowa: Safari, Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe. 

9.1.3.   Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH 

9.1.4.   Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit 

9.1.5.   Posiadanie przez użytkownika konta e-mail. 

9.2.       Informacja dla klienta sklepu www.lesmoutonsbags.com  w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

9.2.1.    Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klientma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego  www.lesmoutonsbags.com  i kolejnych jego podstronach. 

9.2.2.    Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje  do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. do wysłania przez sprzedawcę wiadomości pt. „Potwierdzenie zamówienia”. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@lesmoutonsbags.com  z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

9.3.     Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

9.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

9.3.1.1.   Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

9.3.1.2.   Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

9.3.2.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

9.4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisyobowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.5.    Zmiany w regulaminie:

9.5.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia. 

9.5.2.    Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.5.3.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

9.6.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.7.     Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.8.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl